At bane vejen
Af P. Adolf Meister, SJ

At bane vejen - det minder lidt om et slogan, håndboldpigernes turnering havde en gang: APå vej til nye mål@. Som en bankvejleder, AVi rydder alle hindringer af vejen for Dem!@

Det er netop det, vi opfordres til at gøre i dagens evangelium: At gøre det umulige og bortrydde alle hindringer - gøre vejen fri - så Gud kan komme til menneskene.
Det er et andet udtryk for det, vi venter på: Vi venter på den, der alene kan gøre det, vi mennesker ikke formår. Vi venter på en, der kan fjerne alle begrænsninger, dette liv er så fyldt med. Alle disse mure og barrierer, vore misforståelser og vore kontaktvanskeligheder. Livets mørke, vi ikke kan bortjage. Vi taler om en forløser og befrier, en frelser, der kan det, vi ikke kan. Kun Gud kan. Gud selv må komme for at frelse os. Vi tror, at Gud kom til os i menneskeskikkelse, så vi kan forstå, hvad han mener, ser, hvordan han gør det. Det er advent: at gøre os det bevidst, forberede os til hans komme, som om det var den første gang.

For israelitterne var det dyb nat, da de blev ført i landflygtighed til Babylon. Mange mistede troen på Gud - troen på at Gud elskede dem. Hvem kan tro på en omsorgsfuld og kærlig Gud, når man i årtier må leve i fangenskab langt fra hjemmet? I denne situation var profetens budskab et lysspor i natten: Ban en vej for Herren. Jævn vejen for Gud! Herren kommer for at føre jer hjem igen. Mellem linjerne står der, at Gud hele tiden har været hos dem. Gud har ikke forladt dem i deres elendighed. Nu vil han gå forud for dem ud af fangenskab til det forjættede land. Midt i natten råber profeten folket op af dets håbløshed og opfordrer dem selv til at være et lysspor, en landingsbane, hvor Gud kan komme til menneskene.

Når et fly skal lande midt om natten, er landingsbanen oplyst af kraftige projektører. Der lægges et lysspor, som viser flyet, hvor det kan lande sikkert. Det er det, der er vor opgave: At være lysspor i verden, en landingsbane, hvor Gud kan komme til menneskene. Det er Kirkens opgave: at være lysspor.
Strøget i Århus er i advent pyntet med et bånd af 450.000 stjerner - en lysvej. Her skal kunderne føres til butikkerne. Men Kirken burde være et kæmpe lysspor til Gud.

Johannes Døberen tog profetens budskab op, og midt i ørkenen opfordrede han mennesker til at bane en vej for Gud.

Sådanne mennesker har der altid været i Kirken. Mennesker som selv i håbløse situationer og i de værste omgivelser selv udstrålede håb. Mennesker, i hvis hjerter der brændte en ild, var tændte lys. En moder Teresa i Calcuttas elendighed, en Maximilian Kolbe i koncentrationslejrens grusomhed, den 93 årige klunserpræst Abbé Pierre, den i år i Taizé myrdede Roger Schütz og mange andre kendte og endnu flere ukendte mennesker, der ved deres menneskelighed tænder lys og gør en smule ørken frugtbar.

Snart tændes lyset i Bethlehem, en stjerne markerer stedet i verden, hvor det nye liv begynder - begyndelsen til en ny tidsalder, en ny verden?
Vi er på vej. Er man på vej, så lever håbet allerede dér, hvor der stadig er mørke og ørken.

fra Skovhusbladet - 2005/4


En salme jeg holder af: Herre, gør mit liv til bøn
af Karl Sander Sørensen

1 Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!

2 Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.

3 Du, den højeste Guds Søn,
ét med mig i angst og bøn.
Ingen vej du kunne se,
da du bad: Guds vilje ske,
da du bad den sidste nat:
Hvorfor har du mig forladt?

4 Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!
Johannes Johansen 1989, 1990 og 1994.

Min Salme!? Det er nok med salmer som med værktøj: hver ting til sit stykke arbejde, hver salme til sin sindsstemning.
Der er så mange forhold her i livet, hvor en salme gør nytte: den trøster, glæder, lindrer, gør højtiden større, det tunge bliver en smule lettere og i bedste fald selvtilstrækkeligheden lidt mindre.

Ofte har jeg manglet et digt, en remse, nogle vers, når første del af gudstjenesten, de tre gange tre bedeslag sætter hele den gode handling i gang. Her var det, jeg med stor glæde fik øje på denne salme af Johannes Johansen: "Herre, gør mit liv til bøn". Læs den, den stemmer sindet til det bedeslagene er begyndelsen på.
Det er en salme om en Gud uendelig og fjern, og samtidig er han lige så nær som sult og tørst. Om Helligånden, Guds åndedræt som vel må være det, vi føler allerbedst i gudstjenesten, den ånd som kan bære vore suk og skrig som din bøn til Himmerig.

Salmen beretter om en uendelig Gud fra evighed til evighed og dog lige her tæt på den plads, jeg har nu og i dag.
Jo, den minder mig om en bøn, min mormor lærte mig:
Bed, og Jesus bed for mig,
bed mig ind i Himmerig.
Der at leve, der at bo,
i en evig fred og ro.

fra Skovhusbladet - 2005/4


Åbent-hus
af sognepræst Søren Nielsen

Herbergsdøre,
krodøre,
hjertedøre
var lukkede.
Alt optaget.
Ingen plads til Gud.
Afvist lige fra starten.
Uønsket barn.
Udvist til stalden.
Uønsket kærlighed.
Udvist til Golgata.
Liv udvist til de døde.
Den udviste
åbnede indgangen til Gud
på vid gab.
Åbent-hus.

fra Meditationer, Kirke- & kunstguide, Viborg Stift
Skovhusbladet - 2005/4


Det nødvendige
af sognepræst Søren Nielsen

Af nød
kom han.
For vor nød.
Nødvendigt.
Ét er nødvendigt.
Han er.
En nødforanstaltning.
Guds Nødhjælp for folket.
Det nødvendige lys
er kommet til verden.
Han vender
vor nød
til glæde.
Vor død
til liv.
Vort mørke
til lys.
Vor fortabelse
til frelse.

fra Meditationer, Kirke- & kunstguide, Viborg Stift
Skovhusbladet - 2005/4


Alle helgen
Af fhv. sognepræst Erik Ågård

"Giv os ved din Helligånd nåde til at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb og kærlighed, så vi med dem kan blive salige ved sin Søn, Jesus Kristus, vor Herre".
Af indledningskollekten til Alle Helgens Dag.

Den Store Danske Encyklopædi skriver i sin artikel om helgener, at "helgener har ingen plads i de protestantiske kirker". Forfatteren finder kun helgener i den katolske og den ortodokse kirke.

Det passer heldigvis ikke. Hvert år omkring 1.november optræder der i hvert fald en Alle Helgens Dag i Den danske Folkekirke.

Men hvad er en helgen?

Der er en, der har sagt, at en helgen er et menneske, der med sit liv viser, at Jesus Kristus lever. De første helgener var dem, som i kirkens tidlige århundreder lod sig forfølge, tortere eller henrette for deres tro på ham. De kaldtes martyrer (vidner) og blev æret som troens forbilleder.

Efterhånden blev også en lang række andre kvinder og mænd, i hvis liv Jesus Kristus havde sat sit tydelige præg, efter deres død set som trosforbilleder. Sådanne har vi alle brug for på vores vej gennem livet. Der opstod i oldkirken og middelal-deren lange lister over navngivne helgener, og beretninger om deres liv.

Troens forbilleder
Op igennem århundrederne har der været meget forskellige opfattelser af helgenerne og deres plads i kirken; men deres funktion som troens forbilleder har der aldrig været uenighed om.

Enkelte helgener fik en fast årlig mindedag, og alle de tusinder øvrige kendte og ukendte helgener fik fra 300-tallet en fælles årlig mindedag. Den blev efterhånden til den nu velkendte Alle Helgens Dag, som er fastsat til 1.november eller den føl-gende søndag.

Alle Helgens Dags epistel blev Johs.Åb. 7,2-12, visionen af den store, hvide flok foran Guds trone, og dagens evangelium blev Matt. 5,1-12a, Jesu saligprisning af sine fattige og forfulgte disciple. Da Den danske folkekirke senere fik en 2.tekst-række, var det med epistlen Johs.Åb. 12,1-7, visionen af den store skare, som ingen kunne tælle, og evangeliet fra Matt.5,13-16, hvor Jesus peger på sine disciple som jordens salt og verdens lys.

Sankt Peter med Himmeriges nøgle i hånden leder en skare ad vejen til himlen, Højelse Kirke Apostlen Peter, Sankt Peter, med Himmeriges nøgle i hånden, leder en skare mennesker ad vejen til Himmeriget. Kalkmaleri, ca. 1425 - 50, i Højelse Kirke ved Køge.

Reformationen
Den lutherske reformation kasserede selvfølgelig ikke helgenerne, som encyklopæ- dien synes at mene; men understregede stærkt deres betydning som trosforbilleder. Den Augsburgske Bekendelse (1530) skriver bl.a., i artikel 21:

"Om helgendyrkelse lærer de (evangeliske menigheder), at ihukommelse af de hellige kan fremføres offentligt, for at vi skal efterligne deres tro og gode ger-ninger…Men Skriften lærer ikke at påkalde helgener eller at søge hjælp hos dem, eftersom den fremstiller Kristus alene som midler, sonemiddel, ypper-stepræst og fortaler for os. Ham skal man påkalde, og han har lovet, at han vil høre vore bønner…"

Det er dette syn på helgener, der også udtrykkes i indledningskollekten ved Alle Helgens Dags gudstjeneste:
"Giv os ved din Helligånd nåde til at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb og kærlighed, så vi med dem kan blive salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre".

To eksempler
En helgen er altså et menneske, der ved selve sit liv - trods al ufuldkommenhed - viser, at Jesus Kristus er min Herre. Et udmærket eksempel er apostlen Peter, som mildest talt ikke var fejlfri eller fuldkommen, men som til gengæld midt i alle fejl og svigt aldrig kunne eller ville løbe fra, at Jesus Kristus var den levende Guds Søn.

Et mere nutidigt eksempel er den polske katolske præst Maximilian Kolbe, som i 1941 blev fængslet af tyskerne og bragt til den berygtede koncentrationslejr i Auschwitz, hvor han selvopofrende virkede som sine medfangers præst, trøstede og opmuntrede dem og holdt nadver for dem med indsmuglet brød og vin.
Da der en dag var sket en fangeflugt fra lejren, beordrede lejrkommandanten ti fanger henrettet for hver undsluppet. En af fangerne, polakken Franz Gajow-niczek, en mand med kone og små børn derhjemme, blev udpeget til henrettelse. Men Maximilian Kolbe trådte frem af geleddet og gik frivilligt i hans sted og døde i stedet for ham.

Maximilian Kolbe, 1894-1941. Helgenkåret i 1982 Maximilian Kolbe (1894-1941),helgenkåret i 1982.

Vore egne helgener
Så store forbilleder - både Sankt Peter og Sankt Maximilian - kan vi ikke undvære. Men forbilleder findes også i mindre udgaver. Den danske lutherske biskop Peder Palladius (1503-1560) skriver således i sin visitatsbog:
"Når I hører tale om helgener, da skal I ikke alene kalde Jomfru Maria, Sankt Peter, Sankt Poul og andre sådanne for helgener, men også jeres egne forældre, som er døde i en kristen tro… Hed din far Peter her på jorden og er død i en kristen tro, da hedder han nu Sankt Peter i Himmeriges rige. Hed din moder Anna, da hedder hun nu Sankta Anna…"
Det er en vigtig tilføjelse til talen om helgener. Når en helgen er et trosforbillede, må vore tanker allerførst gå til vore egne forældre, andre familiemedlemmer eller bestemte venner, som ved deres liv ledede os ad både himmelvejen og kirkevejen. De var helgener for os. Hvor havde vi været uden dem og deres eksempel?

Alle Helgens Dag
Alle Helgens Dag er derfor dagen, da vi kaldes til at tage vores kristne tro lige så alvorligt, som vore forbilleder gjorde. Men Alle Helgens Dag er så også dagen, da vi mindes dem med taknemmelig-hed, går i kirke, beder en lille bøn for dem (vi kan jo ikke lade være) og sætter blomster eller lys på deres grave. Alle Helgens Dag giver os på den måde også en lille ekstra påskehøjtid midt i det mørke efterår. Her mødes vi og hører og beder og synger om Jesus Kristus, vor Herre, og om vore kæres og vores egen død og opstandelse og det evige liv med ham.

fra Skovhusbladet - 2005/3


Som kornet bøjer sig i høst.
af Charlotte Thaarup, præst i Strandby Metodistkirke

"Frugttræets blomster er smukke. Og dets frugt er både lækker og god.
Det er den lange tid imellem de to stadier, der virker så utiltalende: små, grimme, hårde knopper med sur smag, som svier i maven.
Alligevel er denne lange ventetid med langsom modning den eneste mulige vej mellem den første og den sidste herlighed. Også når livet hverken ligner blomsten eller frugten, men bare smager dårligt."
Sådan skriver Magnus Malm svensk retræteleder gennem mange år og forfatter til bl.a. bøgerne "Vejviser", "I lammets tegn" og "Under mandeltræet" hvorfra ovenstående er hentet.

Livet byder på så megen travlhed. Vi er optaget af familie, uddannelse, karriere, økonomi og velstand. Midt i livet opdager vi måske en tomhed og en utilfredshed, en underlig rastløshed. Hvad er nu det? Har jeg ikke alt, hvad man kan ønske sig, alt hvad jeg har drømt om?

Giver vi os tid og ro til at lytte i stedet for at jage videre, vil vi opdage, at der er en længsel efter noget andet og mere. Den side af tilvæ-relsen, som har med den åndelige vækst at gøre, kræver vores kærlige opmærksomhed!

Det hænder, at børn, som har været med til at så fx ærter, hurtigt graver ærterne op igen, for at se om de er vokset. Vi voksne er ikke meget bedre. Vi skal være effektive og skabe synlige resultater. Men i det åndelige liv er det ikke os, der skaber resultaterne. Vi kan tage vores længsel alvorlig, skabe rammer og grobund for væksten - men må lade Gud gøre arbejdet. Alt er nåde. Alt har sin tid. Stilstand og venten er ikke spildtid eller tilbagegang, men en nødvendig forudsætning for væksten. Sådan er det med alt, der vokser naturligt: dejen i brødfadet, frøet i jorden, barnet i moders liv. Og sådan er det med vort indre liv i Gud og Guds liv i os.

Men det kræver vilje at give plads og ro til væksten. Noget må slippes, renses bort, beskæres. Der skal træffes beslutninger og omorganiseres for at prioriteringerne kan blive rigtige, så det vigtigste kommer før det vigtige. Det kan betyde, at ting, der før har givet glæde og tilfredsstillelse, må vige.

"Du vil gerne være lykkelig, men der findes meget vigtigere ting i livet," siger den russiske filminstruktør Andrej Tarkovskij. Og det er netop det, din længsel fortæller dig. Der er mere, og kun ved at vente og acceptere og gøre dig beredt kan det vigtigere blive synligt.

Når efteråret sætter ind med rusk og regn mister træerne deres blade - og dermed tilsyneladende deres kendetegn og pragt. Men for frugt-træerne viser det sig nu, at alt var til, for at træet kunne sætte frugt. Væksten havde et formål, som kunne fremmes eller hæmmes - men som nu er uigenkaldeligt. Måske skimtede man frugtknopperne mel-lem bladene, men først nu, når løvet er væk, ser man klart. Og træet bedømmes på sin frugts mængde og kvalitet.

Som menneske glemmer vi let, at der er vigtigere ting i livet end det synlige, udvendige, resultatorienterede og hurtige. Den åndelige vækst og frugten i livet med Gud kan vi ikke kontrollere eller tilrette-lægge. Men vi kan rette kærlig opmærksomhed mod det indre liv og bede Gud om tålmodighed og vækst.

Retræten er et vigtigt nådemiddel i denne proces. Her får vi hjælp til stilhed og opmærksomhed, til at acceptere ventetiden, til at gøre vo-res arbejde og ikke mindst til at lade Gud gøre sit, når og hvordan Han vil.

fra Skovhusbladet - 2005/3


Som kornet bøjer sig i høst
oversat fra tysk af H.P. Mollerup, 1866-1929

Som kornet bøjer sig i høst,
når vinden over agren går,
så bøj hver længsel i mit bryst,
når pinseåndens sus mig når.

Som guldet lutres blankt og smukt
i smeltediglens luebad,
så bøj mig under nådens tugt,
til jeg er ydmyg, ren og glad.

Som bølgen, der for stormens røst
afmægtig, lydig bøjer sig
og brydes, når den slår mod kyst,
så, Herre, bøj og bryd du mig.

Som ranken, bøjes af den hånd,
der binder den til bedre kår,
så rens og bøj mig ved din Ånd,
til alle ranker solskin får.

Som bjergets flod kan bøje sig
med frugtbarhed til ørknens sand,
så bøj mig dybt og led ved mig
til tørre hjerter livets vand.

fra Skovhusbladet - 2005/3


Herre, hjælp mig nu …
af Anne Morrow Lindbergh
"A prayer in "the middle years" of opportunity" fra bogen "Celtic daily prayer from the northumbria community"

Herre, hjælp mig nu med at få orden på mit liv
at indrette mig med enkelhed som mål.
Herre, lær mig at lytte til mit hjerte;
lær mig at byde forandringen velkommen i stedet for at frygte den.
Herre, jeg giver dig min indre uro,
jeg giver dig min utilfredshed,
jeg giver dig min rastløshed,
jeg giver dig min tvivl,
jeg giver dig min fortvivlelse,
jeg giver dig al den længsel der bor i mig.
Hjælp mig til at være opmærksom på tegnene på forandring og vækst,
at lytte nøje og følge hvorhen de leder
gennem det skræmmende tomme rum og den åbentstående dør.

fra Skovhusbladet - 2005/3


Morgen i maj!
af Henrik Christiansen

På det danske sprog kan lovsangen for Helligåndens gerning næppe udtrykkes smukkere, end det sker i Grundtvigs pinsesalme: Du, som går ud fra den levende Gud, åndernes Ånd i det høje!

Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

I Tornby kirke i Vendsyssel findes en bevægende hilsen fra en medkristen tværs gennem 1000 år. I korets nordvæg er skrevet: "Torsten ristede runer i pinsedagene. Han havde megen glæde af tonerne pinsemorgen."
Han har nok sunget med på pinsesalmen: Veni, Sancte Spiritus! - den sekvens, som hørte og stadig hører med til højmessen på pinsedag:

Kom Helligånd, Gud Herre from,
med miskundhed og nåde kom!
Opbyg din menighed hernede,
lær den af hjertens lyst at bede!

Salmerne, bønnerne, teksterne, lyset og livet på en morgen i maj har rørt Torsten fra Tornby ved Vendsyssels vestkyst med en jubel, der klinger sammen med den, vi oplever, når vi synger: I al sin glans nu stråler solen:

Opvågner alle dybe toner
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles alle tungemål
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens Bord
nu menighedens fulde kor!

- fordi Gud Helligånd lader os grønnes som en morgen i maj. Fordi det - nu - lufter lifligt under sky fra Paradis opladt på ny.

At drage ånde for at leve
Vor Herre Jesus kalder Gud Helligånd Kærligheds og Sandheds Ånd. Helligånden er båndet, der forener Faderen og Sønnen i den treenige Guds evige kærligheds-fællesskab. Og Helligånden er båndet, der forener Den Treenige Gud med os og med hele skaberværket. Helligånden ånder himmelsk over støvet og vifter hjemligt gennem løvet, så at både mennesker og natur kommer til live og kommer til kræfter og lever i tjeneste for Gud og dermed for naturens og menneskets velfærd.

Derfor bekender vi: Vi tror på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, og som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen.

Både Det Gamle og Det Nye Testamente anvender udtryk om Helligånden, som kan oversættes: åndedrag, vindpust, storm. Den Hellige Skrifts sprogbrug hjælper os til at forstå Helligåndens gerning. Man må drage ånde for at leve. Ved dåben blæser Helligånden nyt liv i os og genføder os til evigt liv.

I gudstjenesten ånder Gud Helligånd på os og i os gennem det budskab, vi hører, de salmer, vi synger, og den nadver, vi fejrer. Gudstjenesten er Helligåndens redskab til at kalde os til live. Gennem dåb og nadver og Evangeliets prædiken fornyr Helligånden os i troen og håbet og kærligheden.

I menigheden ånder vi i den atmosfære, som Kristus skaber ved sin Ånd. Vi indånder det nye liv, og Helligånden blæser det nedslidte, det forvitrede og visne bort, ja, Ånden stormer ind over os og vælter vore forstenede holdninger og forgiftede tanker og handlinger i os og om os. Han rusker os op til vågen dåd - til tilbedelse af Gud og til dristig indsats for medmennesket og for skaberværket.

Trøst
Jesus kalder også Helligånden Parakleten. Det betyder Trøsteren eller Talsmanden.
Ånden er Faderens talsmand, som forvisser os om, at vor himmelske Fader ikke vil slippe eller forlade os, og om at Jesus, vor broder, er gået i brechen for os, for at vi skulle arve børneret og barnekår. Helligånden taler Guds sag over for os, så at vi bliver vristet ud af tvivlen og frygten og sorgen og kommer til troen og hviler os ved Fadervor at bede i tilliden til vor himmelske Faders godhed.

Gud Helligånd er er også vor talsmand. Han taler vor sag over for Faderen og står os bi og går i forbøn for os og beder i os og for os, når vi ikke formår at bede.

I pinsedags evangelium, der stammer fra skærtorsdag aften, lovede Jesus sine første disciple, at Han ikke ville efterlade dem faderløse, men komme og forvisse dem om, at Han lever, og at de skal leve. Dette løfte opfyldte Han, da Han som deres Opstandne Herre kom til dem netop dér, hvor sad bag lukkede døre spærret inde med og af deres sorg og tvivl.

Da holdt Han gudstjeneste med dem og blæste livsånde i dem og sagde: Modtag Helligånden! Fred være med jer! Ligesom Faderen har sendt mig, således sender jeg jer med min shalom, min fred. Gå med den ind i alle sammenhænge i jeres tilværelse.

Nyt mod
Sådan gjorde Den Opstandne ved Helligåndens kraft for 2000 år siden, da tusinder af mennesker på den første pinsedag blev oplyst og oplivet og udrustet med Kraften fra det Høje, så at de oplevede Guds trøst og Guds fred og kom til dåb og til tro.

Og det skete for 1000 år siden i Tornby kirke, da Torsten fandt glæde og trøst og nyt mod ved tonerne i pinsehøjmessen, og det sker nu, når Den Opstandne Herre og Frelser er midt iblandt os i gudstjenestens fest og virker ved sin Helligånd i Ordet og Sakramenterne. Da hos os i Navnet Han bor!

Han minder os om vor Dåbes Pagt. Ved Herrens Bord drager Han os ind i sin kærlighed og giver os del i frugten af sit offer og forvisser os om, at Han har gjort fyldest for al synd.

Med forvisning om Freden og Forsoningen i hans navn sender Han os, for at vi skal meddele hans gaver vidt og bredt i ord og gerning. Og det sker overalt, hvor det glade budskab om Guds Frelse i Jesus Kristus bliver hørt og troet, og vi lader os sende som hans tjenere, hans redskaber.

Opvågnen, opvækkelse, oplysning, beåndelse og begejstring, inspiration, engagement - det er Helligåndens værk gennem Evangeliets prædiken og gennem dåb og nadver.

Derfor beder vi: Det er din gerning! Lad os den erfare! Vær i vort hjerte Guds kærligheds Tolk!

Pinseevangeliet forkynder, at vort liv i tid og evighed beror på, at vi vil være og blive dér, hvor Gud Helligånd skaber liv og ånder trøst og giver kræfter til at være og virke som redskaber for Guds fred, elske og tjene Gud og vor næste i alle vor tilværelses sammenhænge.

Talsmand, som på jorderige
med et suk kan alt udsige.
hvad vi evig trænger til,
i et kys kan alt udtrykke,
hvad for evigt gør vor lykke,
du, som kan alt, hvad du vil!
Værdiges til os at dale
og Guds storværk at udtale
på vort jævne modersmål!

Således kalder Helligånden os ved Evangeliet, oplyser os med sine gaver, helliger og bevarer os hos Jesus Kristus i de sande, ene tro og opliver os til at leve et jævnt og muntert, virksomt liv på jord og mætter de dybe længsler med glans fra evigheden.

fra Skovhusbladet - 2005/2


Pinsesekvens
Tilskrives pave Innocens III (død 1216)

Alleluja, alleluja. Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt, og du vil forny jordens åsyn. Alleluja.
Kom, Helligånd, opfyld dine troendes hjerter og antænd i dem din kærligheds ild.

Helligaand, kom mildelig,
send os fra dit himmerig
lyset, hvori alt fornys.

Kom, o Fader for de små,
af hvis hånd vi gaver få,
kom, o klare sjælelys.

Trøster, som husvaler bedst,
hjertets søde hædersgæst,
kvægelse med himmelsk Smag.

Hvile sød i trælleland,
svale vind i solens brand,
tårebod på sorgens dag.

O du salighedens skær,
opfyld med din Glans enhver,
som af troens væld har øst.

Hvor din guddom stråler ej,
vandrer alt ad mørkets vej,
er der intet lydeløst.

Aftvæt urenhedens spor,
læsk som Dug den tørre Jord,
læg hvert sår som salve mild.

Bøj alt stift, gør lindt alt hårdt,
smelt om hjertet isen bort,
vejled den, som farer vild.

Dine syvfold gavers skat
giv dit folk, som trygt har sat
til din Gavmildhed sin Lid.

Led vort fjed ad livets sti
til en salig død, så vi skue dig
til evig Tid. Amen. Alleluja.

fra Skovhusbladet - 2005/2


En salme jeg holder af - Kærligheds og sandheds ånd
af Kirsten Clement

Kærligheds og sandheds ånd
Jords og Himmels hjertebånd
knytter du alene;
os forlene dejlig røst,
os opgløde dybt i bryst
dine flammer rene!

Kærligheds og sandheds ånd - ikke fastheds og strengheds ånd - ikke magtens og dommens ånd - men kærligheds og sandheds ånd - er navnet på Guds Hellige ånd, som kommer til os i Faderens navn. (Johs 16,12-14)

Hjertebånd - ikke lænker, ikke reb - ikke mure, ingen lås, ingen gitre - men hjertebånd - bløde og stærke - knytter Gud og mennesker sammen i kærligheds og sandheds ånd.

Hjertebånd - usynlige bånd - men dog mærkbare - gløden dybt inde giver livskraft i menneskelivet.

I det store sjælebad
og i hjertets drik og mad
du er Guddoms-kraften;
i hver gren og i hver kvist
på det sande vintræ, Krist,
du er levesaften.

Livskraften - levesaften. Gløden dybt inde får næring af hjertets drik og mad - af Kristus.
Brød og vin - kærligheds og sandheds ånd - giver guddomskraft til menneskelivet.
Gud, Fader Søn og Helligånd, er levesaften.

Vers 1 og 3 af nr. 292 i Den danske Salmebog

fra Skovhusbladet - 2005/2


Faste
af Gerhard Pedersen

Søndag den 23. januar bevægede vi os i kirkens år fra Hellig Tre Kongers tiden ind i fastetiden. De tre første søndage plejer man at betegne som for-fasten, fordi man regner den egentlige fastetid til 40 dage før Påskedag. Den begynder på onsdag efter Fastelavn, som i Middelalderen fik navnet Askeonsdag, fordi man på denne dag brændte de Palmeblade, som siden forrige års Palmesøndag havde siddet bag krucifikser i hjem og klosterceller. Asken fra disse blade blev af præsterne smurt på folks pander som tegn på, at nu begyndte en bodstid.

Faste betyder at afstå fra nogle af livets glæder for i stedet for at samle sig om noget andet. Det man afstår fra kan være mad, kød, seksuallivets glæder, forskellige nydelsesmidler eller andet, som i sig selv er livsgoder, men som man vælger fra for en tid. Fasten kan også komme til udtryk i gråd og klage, og at man klæder sig i sæk og aske som udtryk for anger og bod. Faste kendes i alle store verdensreligioner, som en religiøs øvelse. Her i landet har vi gennem de senere år fået fasten ind på livet gennem vore islamiske landsmænd, som holder Ramadan en gang om året.

At lindre nøden
Et af de steder, hvor vi møder fasten er hos profeten Joel i Gamle Testamente. Han kalder til faste i en situation, hvor hans folk er ramt af en naturkatastrofe. Landet er hærget af altødelæggende græshoppesværme.

Da siger profeten:
Udråb en hellig faste
udråb en sørgefest!
Saml de ældste
og alle landets indbyggere
i Herren, jeres Guds hus,
og råb til Herren! (Joel 1,14)

Hensigten med fasten er her at påkalde Guds barmhjertighed og få ham til at fortryde den ulykke, han har bragt over sit folk og afvende nøden. Faste er her med andre ord en bodshandling, som har karakter af en god gerning, der skal formilde Gud. Sådan er faste og andre bodsøvelser ofte blevet opfattet også i den kristne kirke gennem tiderne.

Denne forståelse af fasten mødte kritik allerede i Gamle Testamente. hos profeten Esajas. Han anklager sine landsmænd for at handle med Gud og sige: Hvorfor ser du ikke når vi faster, og ænser ikke, at vi spæger vort legeme? Hertil siger profeten, at det ikke er faste bare at spæge sit legeme og ligge i sæk og aske:
Nej, den faste jeg ønsker - siger Gud -
er at løse ondskaben lænker
og sprænge ågets bånd,
at sætte de undertrykte i frihed,
og bryde hvert åg;
ja, at du deler dit brød med den sultne,
giver husly til hjemløse stakler,
at du klæder den nøgne
og ikke vender ryggen til dine egne. (Es. 58, 6-8)
Disse gamle profetord er blevet uhyggeligt aktuelle for os efter den store katastrofe i Sydøstasien 2. Juledag, hvor mere end 150.000 blev bølgernes bytte, en halv million ligger sårede og lemlæstede og 5 millioner mistede deres hjem og ejendele. Profetens ord viser os vej i den fastetid, som nu er begyndt. For os består faste lige nu i at afstå fra noget, som kan hindre os i at dele vores velstand med de nødstedte, så der kan blive brød og vand og ris til de sultne, husly, telte, presenninger og tæpper til de hjemløse og medicin til de syge. Det, vi afstår fra, skal med andre ord først og fremmest tjene dem, som er i nød netop nu og hjælpe de mange små samfund, som er ramt, på fode igen.

Renselse og bod
Men har fasten så slet ikke noget med os selv at gøre? Fra gammel tid har erfaringen vist, at det at faste kan være gavnligt for mennesker. At spise mindre har rent fysisk den virkning, at kroppen renses for sine affaldsstoffer. Derfor skal den fastende sørge for at få megen væske, så de kan udskilles. Men sikkert hænger det sammen med denne erfaring af renselse, at faste har været en måde at gøre bod for det, som man har forbrudt imod andre mennesker. Dette års faste, som jeg her har forsøgt at tolke den, kunne måske få vore øjne op for, hvordan vi i den vestlige verden har forsømt de mennesker, der nu i katastrofen er blevet ramt så hårdt, fordi de havde så lidt at stå imod med. Kunne det føre til, at vi begyndte at bøde på deres mangler, kunne vore afsavn blive til velsignelse for dem nu og i deres fremtid.

Koncentration - at møde Gud
Erfaringen har også vist, at fasten kan være et middel til at koncentrere sig om det, som er væsentligt i livet. Mad og nydelsesmidler hører jo naturligt til livets adspredelser, dvs. de er med til at sprede vore tanker. Derfor kan det frivilligt at afstå fra disse ting være med til at øge ens koncentration. Derfor hører bøn og faste sammen i den bibelske forståelse af livet under Guds velsignelse. Før Jesus skulle begynde sin jordiske gerning, fastede han fyrre dage og nætter i ørkenen. Det førte til en kamp med den Onde. Men det førte også til, at han fik klarhed over målet for sin gerning. For i ørkenen mødte han ikke blot ondskaben. Han mødte også Gud. Engle kom til ham og sørgede for ham (Mark. 1,13).

Således kan faste også i den betydning, vi her har talt om den, være indgangen til et møde med Gud. Jesus siger om faste i Bjergprædikenen: Når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (Matt. 6,17-18). Det betyder, at der ikke skal tales vidt og bredt om de afsavn, man eventuelt pålægger sig selv, for at kunne tjene andre og for at kunne koncentrere sig om det, som er det væsentlige i livet. Det er den enkeltes beslutning for Guds ansigt. Og når et menneske er for Guds ansigt, gennemlyses dets gerninger af Guds sandheds lys, og al skjult selvoptagethed og alle blakkede motiver træder frem. Derfor har den fastende ikke noget at rose sig af over for Gud.

Derimod drages mennesket ind i kampen for at lade Guds sandhed være dets vejviser og Guds kærlighed være kilden til alle dets tanker, ord og gerninger. Denne kamp kunne være fastetidens tema for os i år.

Tid til faste - tid til glæde
Engang holdt Johannes Døberens og farisæernes disciple faste og de bebrejdede Jesus, at hans disciple ikke fastede. Jesus svarede dem med et billede: brudesvendene kan ikke faste, når der er bryllupsfest og brudgommen er hos dem. Men der kommer dage, da brudgommen ikke længere er hos dem. Så skal de faste (Mark. 3, 18-20). I kirkens historie er fastetider blevet forberedelsestider til de store højtider. Vi forbereder os til igen at høre det forunderlige glædelige budskab om Jesu komme i fattigdom som et menneskebarn, om hans lidelse død og opstandelse for os, og om Guds komme til os i Helligåndens udgydelse i pinsen. Den fastetid, vi nu befinder os i, er forberedelsestid til påsken. Vi får lov at følge Jesus på hans vej til Jerusalem. I den vandring viser han sig som den, der er nær hos sit lidende menneske. Men vi skal ikke glemme, at vandringen fører til påskemorgen, til mødet med den opstandne. En salme, som for første gang er med i vores salmebog, udtrykker dette meget smukt:
Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide

Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
Dér vil han, at vi skal være.
(DDS 172,1 og 4)

fra Skovhusbladet - 2005/1


En salme jeg holder af

af Kristian Bork Sørensen

Salmen er for mig et af de mest imponerende digte. De enkelte vers giver februars stemninger mellem frygt og håb, og med en enestående stigning fra første vers, hvor håbet endnu knap tør vove sig frem, og til sidste, hvor længselen ser sit mål ganske nær.

Salmen må opfattes som en samtale mellem Jesus og et menneske (mig), svarende til brudgom og brud i Højsangen. Frelseren tale i vers 1, 3, 5-6, mens mennesket (jeg) indskyder sine replikker i v. 2 og 4.

V.1. Frelseren taler til den utålmodige sjæl: Her på jorden må man tie og bie. Du må vente og holde ud, så skal du sikkert opnå vor fælles sommer.

V. 2 er mørkere og virker som en slags indvending til vers 1. Mennesket klager over, hvor svært det er. "Når dagene længes, vil vinteren strenges". Sådan er det ofte i februar, men når dagene bliver længere og længselen stærkere, betyder det også, at nu vender det snart.

V. 3. Du skal ikke nøjes med at vente, du skal se! De grønne spirer er tegn på det kommende forår. Gærdet har en dobbeltbetydning. Der hentydes vel også til tremmerne i Højsangen (2,9). Bag det, der skiller evigheden fra denne verden, har Gud allerede bønhørelsen rede til mig. Turtelduen - veninden i Højsangen, Jesu brud.

V. 4. Ved synet af det grønne bag gærdet bryder sjælen ud i glæde. Den spirende begyndelse til salighedens vår kaldes førstegrøden. Vi har Ånden som førstegrøde, siger Paulus. Har man Helligånden har man hermed forsmag på det evige liv. Når man mærker virkningerne af Guds Ånd, er det som at se de første grønne skud af den evige sommer.

V. 5 For tredje gang taler Jesus til sjælen: Hvis du kunne forstå, hvad der nu sker med snetæppet, hvor planterne beskyttes, så ville du fatte trængslernes hemmelighed. Lidelser vil ikke udslette troen, men kan netop komme til at bevare den.

V. 6 Frelseren fortsætter og kalder på mig: Lad mig da se dig ikke med sure miner, men med håbets tegn!

1. Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

2. Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

3. Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

4. Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

5. Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

6. Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!

Højs 2,11-14.
Hans Adolph Brorson (1765).

fra Skovhusbladet - 2005/1


Fastetiden - tid og rum for klage og trøst
af Eva Nordentoft

Joels bog

Marken er ødelagt
agerjorden sørger;
ja, kornet er ødelagt
mosten slår fejl,
olien sygner hen…
Vinstokken tørrer ud,
figentræet sygner hen,
granatæbler, palmer og æbletræer
- alle markens træer visner.
Ja, glæden er gjort til skamme
blandt menneskene…

Udråb en hellig faste,
udråb en sørgefest!
Saml de ældste
og alle landets indbyggere
i Herrens jeres Guds hus,
og råb til Herren!…

Er føden ikke forsvundet
for øjnene af os
og glæden og jubelen
fra vor Guds hus?
Forråd fordærves
bag lås og slå,
forrådskamre ødelægges,
lader rives ned,
for kornet er slået fejl.
Hvor dyrene dog klager!
Kvægflokkene løber vildt omkring,
for de har intet græs,
selv fåreflokkene er forkomne.

Til dig, Herre, råber jeg,
for ilden fortærer
steppens græsgange,
flammen sætter
markens træer i brand.
Selv de vilde dyr
skriger efter dig,
for vandløbene tørrer ud
og ilden fortærer
steppens græsgange…

Men selv nu
siger Herren:
Vend om til mig af hele jeres hjerte
med faste, gråd og klage!
Sønderriv jeres hjerte
og ikke jeres klæder,
vend om til Herren jeres Gud!
For han er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab…

Joh 4,1
(Jesus svarede kvinden:)
Enhver som drikker af denne brønds vand,
skal tørste igen
Men den, der drikker af det vand
jeg vil give ham,
skal aldrig i evighed tørste.
Det vand jeg vil give ham,
skal i ham blive en kilde
som vælder med vand til evigt liv

1. Mos 21,14
Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget
brød og en lædersæk med vand, satte drengen på
hendes skulder og sendte hende væk. Hun for
vild i Beershebas ørken.
Da vandet i sækken slap op
lagde hun drengen under en busk, for hun
tænkte:"Jeg vil ikke se drengen dø".
Hun satte sig og brast i gråd.
Men Gud hørte drengen, og Gud engel råbte
fra himlen til Hagar: "Hvad er der i vejen
Hagar? Du skal ikke være bange
for Gud har hørt drengen, der hvor han ligger."
Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede
en brønd.

Åb 21,3-5
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne
og døden skal ikke være mere, ej heller sorg,
ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde:
"Se, jeg gør alting nyt".

Profeten Joel har anbefalingen af en fastetid som svar på mennesker nødråb i magtesløshed overfor livets tildragelser. Tid til besindelse, tid til nedsættelse af forbruget, tid til bøn.

Vi kan læse profetens ældgamle tekst med dens billeder af krig, tab og sejrsråb som en røst af længst forgange tider. Men magtesløshed overfor naturens tilskikkelser og livets forgængelighed er altid aktuelt. Klagen over tørken kan læses som klagen over flodbølgers rasen, dødens uafvendelighed, som menneskets tørst efter mening og retfærdighed.

Trøsten til eftertanke i profetens ord og de andre udvalgte tekster ligger i dette: der er én som lytter.

fra Skovhusbladet - 2005/1